Regulamin Nagród Super Orliki 2014

Regulamin Nagród Super Orliki 2014

Regulamin Konkursu Super Orliki 2014

§1
Definicje

 1. Organizator - Organizatorem Konkursu jest Fundacja Volunteers for Sport zarejestrowana pod adresem: ul. Wiosenna 15 lok. 4, 53-017 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000349049, NIP 8992687718, zwana dalej Organizatorem.
 2. Zgłaszający - jest  to osoba lub instytucja zgłaszająca Orlik i jego otoczenie do konkursu Super Orlik, zwana dalej Zgłaszającym.
 3. Zgłoszony - jest to Orlik i jego otoczenie, instytucja lub osoba prywatna będąca uczestnikiem Konkursu, zwana dalej Zgłoszonym.
 4. Kapituła - zespół przedstawicieli Fundacji V4Sport oraz organizacji partnerskich - oceniających zgłoszenia konkursowe.
§2
Cele konkursu

Celem konkursu jest:
 • Promocja i wyróżnienie dobrych praktyk realizowanych na Orlikach i w ich otoczeniu.
 • Promocja i wyróżnienie osób oraz organizacji wspierających działania na rzecz ruchu i aktywności na Orlikach i ich otoczeniu.
 • Docenienie wkładu oraz zaangażowania w promowanie sportu powszechnego dla wszystkich.
 • Wyłonienie zwycięzców w kategoriach o których mowa w par.5 pkt 4 niniejszego regulaminu.

§3
Podstawowe pojęcia i warunki uczestnictwa
 1. Zgłaszającym do konkursu może być:
 • Animator pracujący na Orliku.
 • Osoba lub instytucja pomagająca, wspierająca animatora w jego/jej pracy (sponsor, samorządowiec, wolontariusz, dziennikarz, mieszkaniec,itp.).
 • Każdy, kto posiada odpowiednią wiedzę na temat dobrych praktyk, realizowanych na Orlikach i umożliwiających zgłoszenie pod odpowiednią kategorię.
 1. Zgłoszonym do  konkursu może być:
 • Orlik i jego otoczenie jako obiekt sportowy, reprezentowany przez Animatora, Gminę lub inną instytucję związaną z Orlikiem i jego otoczeniem.
 • Lokalny sponsor (firma, instytucja, osoba prywatna).
 • Jednostka Samorządu Terytorialnego (burmistrz, prezydent miasta, wójt, szkoła etc.).
 • Wolontariusz (osoba wspomagająca nieodpłatnie działania na Orliku).
 • Organizacja pozarządowa współpracująca z Orlikami.
 • Lokalne media informujące o aktywnościach na Orlikach.
 • Promotor i przyjaciel Orlika, realizujący aktywności ruchowe na Orlikach.
 • Osoba prywatna, mieszkaniec gminy.
 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez zgłaszającego i zgłoszonego. Zgłoszony i zgłaszający zobowiązują się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzają, że spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które nie dotarły w terminie z przyczyn niezależnych od organizatorów, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy elektronicznego systemu.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Osoba lub instytucja zgłaszająca poszczególne kandydatury ma prawo do zgłoszenia po jednej osobie lub instytucji w maksimum ośmiu lub minimum jednej z istniejących kategorii.

§4
Zasady i czas trwania Konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób i instytucji, posiadających wiedzę w zakresie wdrażania dobrych praktyk na Orlikach i ich otoczeniu w przedmiotowych kategoriach.
 2. Zgłoszenia kandydatur do Konkursu dokonuje Zgłaszający poprzez zamieszczenie na stronie www.superorliki.pl opisu działań Zgłoszonego, posiadając jego zgodę do udziału w konkursie.
 3. Zgłaszający ma prawo być Zgłoszonym.
 4. Opis może zawierać informacje o partnerstwach zawartych z innymi instytucjami, organizacjami, firmami, na potrzeby realizacji wydarzeń oraz wypowiedzi osób związanych z Orlikiem.
 5. Zgłaszający przesyłają zgłoszenie uzupełniając formularz rejestracyjny na stronie www.superorliki.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • Dane zgłaszającego - Imię i Nazwisko,  dane firmy bądź instytucji, dane kontaktowe
 • Dane zgłoszonego - Imię i Nazwisko, dane firmy bądź instytucji, dane kontaktowe
 • Miejsce realizacji (konkretny Orlik)
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu
 • Oświadczenie o zgodzie osoby zgłaszanej do udziału w Konkursie
 • Opis działań lub udzielanego wsparcia wraz z podaniem danych osób lub instytucji, mogących potwierdzić wiarygodność zgłoszenia
 • Zdjęcie / film ilustrujące zrealizowane działanie/działania (opcjonalnie)
 1. Zgłoszenie odbywa się przez uzupełnienie właściwych pól w formularzu rejestracyjnym dostępnym online na stronie internetowej www.superorliki.pl.
 2. Zgłoszonemu i Zgłaszającemu nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za korzystanie z prac konkursowych przez Organizatora lub podmioty upoważnione przez Organizatora. Korzystanie z prac konkursowych może oznaczać publikację prac na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania relacji lub jej części.
 3. Zgłaszający lub zgłoszony, zamieszczając materiały zdjęciowe i wideo w zgłoszeniu, zaświadcza, że posiada do nich prawa autorskie oraz, że przenosi na organizatorów nieodpłatnie prawa autorskie do materiałów w postaci artykułu wraz ze zdjęciami i/lub materiału video. Organizatorzy mają prawo wykorzystywać te materiały na potrzeby promocji Super Orlików.
 4. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Organizator posiada prawo do aktywowania poszczególnych zgłoszeń. Organizator ma uprawnienia do niedopuszczenia, bez konieczności poinformowania o tym Zgłaszającego i Zgłoszonego, wypowiedzi konkursowej, która:
 • narusza prawo obowiązujące w Polsce,
 • narusza prawa i uczucia osób trzecich,
 • zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwie, naganne moralnie (np. wypowiedzi zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
 • zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy),
 • narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
 1. Konkurs trwa od 28.11.2014 do 15.12.2014 roku.
 2. W Konkursie zwycięży maksymalnie 8 osób lub instytucji, które otrzymają nagrody w przedmiotowych kategoriach. Jedna osoba lub instytucja może być zgłoszona w kilku kategoriach jednocześnie pod warunkiem dopasowania działań pod wymagania określonej kategorii.
 3. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w wyniku obrad kapituły konkursowej, oceniającej zgłoszenia konkursowe
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16.12.2014 r., a gala finałowa odbędzie się do dnia 19.12.2014. Zwycięzcy zostaną poinformowani o rostrzygnięciu w dniu 16.12.2014 i zaproszeni na galę.
 5. Ogłoszenie o zwycięzcach Konkursu zamieszczone zostanie na stronie internetowej projektu www.superorliki.pl.
 6. Zwycięzcą w konkursie jest tylko Zgłoszony.
 7. Zgłaszający może być jednocześnie Zgłoszonym i Zgłaszającym (w przypadku gdy ktoś zgłasza swoją kandydaturę do konkursu)
§5
Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody

 1. Każdy członek Kapituły ocenia nadesłane zgłoszenia w punktacji 1-3 (gdzie 1 to ocena niska,  2 średnia, a 3 wysoka). Najwyższa liczba głosów po zsumowaniu głosów Kapituły decyduje o wyłonieniu zwycięzcy. Członkowie Kapituły głosują niezależnie, nie posiadając wiedzy o głosowaniu pozostałych. W przypadku równej ilości głosów w danej kategorii, decydującej o wyłonieniu zwycięzcy - Przewodniczący Kapituły zarządza głosowanie dodatkowe. W takim przypadku Członkowie Kapituły oddają swój głos na jeden z wybranych projektów mających równą ilość punktów.
 2. Każdy zwycięzca Konkursu w określonej kategorii otrzyma zaproszenie na galę finałową wraz z osobą towarzyszącą, zwrot kosztów indywidualnego dojazdu do kwoty nie przekraczającej 200 zł, udział w debacie w studio telewizyjnym, udział w zwiedzaniu telewizji oraz statuetkę Super Orlika.
 3. Kategorie, w ramach których wręczane są statuetki to:
 • Infrastruktura: kategoria doceniająca ilość i jakość infrastruktury Orlika, przeznaczonej do szerokiej aktywności ruchowej. Odbiorcą nagrody jest podmiot zarządzający danym Orlikiem. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie to: rodzaj instalacji do uprawiania dyscyplin sportowych, rodzaje uprawianych dyscyplin sportowych i aktywności fizycznej, wyposażenie w szatnie, oświetlenie lub inną infrastrukturę dodatkową, zaopatrzenie Orlika w sprzęt sportowy, mała infrastruktura (np. kosze na śmieci, ławki, zielona architektura), dodatkowe instalacje sportowe wychodzące poza standard Orlik 2012 (np. siłownia), infrastruktura mająca wpływ nie tylko dla użytkowników Orlika, ale także dla mieszkańców.
 • Lokalny sponsor: wyróżnienie dla sponsora wspierającego finansowo lub w inny sposób danego Orlika. Odbiorcą nagrody jest firma, instytucja lub osoba prywatna. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie to: wpływ sponsora na wydatkowanie środków, wpływ sponsora na podniesienie jakości usług świadczonych na Orliku, zaangażowanie pracowników w rozbudowę oferty Orlika, zamieszczanie reklam lub brandingu na Orliku.
 • Jednostka Samorządu Terytorialnego lub instytucja zarządzająca Orlikiem: nagroda dla wybranej gminy, wójta, burmistrza, dyrektora, angażujących się w rozwój i prawidłowe funkcjonowanie danego Orlika, na przykład poprzez zatrudnianie Animatora na umowę o pracę lub na okres dłuższy niż 9 miesięcy. Odbiorcą nagrody jest gmina, regionalne ośrodki sportu i rekreacji oraz szkoły. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie to: organizacja przez Jednostkę wydarzeń na Orliku, wpływ na promocję Orlika, kontakt z animatorem na Orliku, przeprowadzanie konsultacji społecznych na rzecz Orlika.
 • Lokalne Media: nagroda dla środków masowego przekazu lub indywidualnego blogera, wspierającego i promującego działania na Orliku. Odbiorcą nagrody jest radio, telewizja, media internetowe (w tym bloger, telewizja internetowa, gazeta internetowa). Kryteria brane pod uwagę przy ocenie: przybliżona liczba materiałów opublikowanych o Orliku, zaangażowanie redakcji w aktywności na Orliku, obiektywne (pozytywne oraz negatywne) opinie o Orliku, umożliwienie podejmowania dyskusji i wyrażania opinii na temat Orlika.
 • Wolontariusz na Orliku: wyróżnienie dla wybranego wolontariusza, podejmującego nieodpłatne działania w ramach imprez i projektów sportowych, organizowanych na Orlikach. Odbiorcą nagrody jest osoba fizyczna. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie to: liczba wydarzeń, w których był zaangażowany wolontariusz, odbiór uczestników, zdobyte przez wolontariusza doświadczenia (zawodowe, interpersonalne), pomysłowość i kreatywność wolontariusza w współtworzeniu oferty sportowej na Orliku.
 • Wydarzenie: nagroda dla najciekawszego eventu zorganizowanego na Orliku. Odbiorcą nagrody jest organizator wydarzenia. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie: liczba uczestników, frekwencja publiczności, zainteresowanie mediów, poziom satysfakcji uczestników.
 • Współpraca międzynarodowa i krajowa: nagroda dla Orlika, podejmującego współpracę międzynarodową i/lub krajową, wymianę doświadczeń i adaptację rozwiązań międzynarodowych i/lub krajowych w społeczeństwie lokalnym. Odbiorcą nagrody jest osoba reprezentująca Orlik lub instytucja, która zawiązała partnerstwo wokół Orlika. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie: nawiązanie partnerstwa lokalnego i międzynarodowego, wdrażanie dobrych praktyk partnera, podtrzymywanie kontaktów z partnerem.
 • Super Orlik:  nagroda za całokształt działań na Orliku przyznawana za spójny i całościowy sposób zarządzania Orlikiem we wszystkich ważnych dla niego obszarach. Odbiorcą nagrody jest reprezentant Orlika. Kryteria brane pod uwagę to: innowacyjność w działaniach, zaangażowanie różnych grup społecznych (w szczególności osoby niepełnosprawne, kobiety, seniorzy), pozyskiwanie środków na działalność, zaangażowanie w projekty sportowe (np. Tydzień Ruchu), sposób zatrudnienia aniamtora, współpraca z partnerami, dbałość o ofertę sportową, zintegrowanie z całością polityki sportowej gminy.
 1. Wszystkie zgłoszenia w poszczególnych kategoriach odnoszą się do roku kalendarzowego - 2014. Wyjątkiem jest kategoria Super Orlik, w której brane pod uwagę są wszystkie lata działalności Orlika.

§6
Regulamin prac kapituły konkursowej

 1.    Członkowie Kapituły
 • Kapituła Konkursowa obraduje pod przewodnictwem przedstawiciela Organizatora Konkursu
 • w skład kapituły wejdą przedstawiciele Fundacji V4Sport oraz organizacji partnerskich fundacji V4Sport
 1. Kapituła Konkursu ocenia zgłoszenia według kryteriów wyszczególnionych w §5 Regulaminu Konkursu.
 2. Wybór zwycięzców:
 • Po dokonaniu oceny formalnej organizator konkursu przygotowuje materiały o zgłoszonych do konkursu działaniach i przedstawia je do oceny członkom Kapituły konkursowej
 • Na podstawie otrzymanych materiałów członkowie Kapituły dokonują oceny działań odsyłają listę projektów z punktacją do Organizatora.
 • Organizator przygotowuje listę rankingową i wysyła wyniki do akceptacji członków Kapituły.Po akceptacji kapituły następuje oficjalne ogłoszenie wyników. Organizator ogłosi je za pośrednictwem strony internetowej www.superorliki.pl w dniu 16.12.2014 i skontaktuje się osobiście ze zwycięzcami.
§7
Postanowienia końcowe
 
 1. Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Fundacji V4Sport, w Warszawie przy ul. Szpitalnej 8/26 oraz na stronie internetowej www.superorliki.pl.
 2. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy kierować do Fundacja v4sport, na adres e-mail d.witkowski@v4sport.eu.
 3. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Konkursu przez Uczestnika Konkursu będzie oznaczało jego wykluczenie z udziału w Konkursie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowania znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności zaś odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.